regulamin #LEPIEJzeSmakiem

Regulamin akcji #LEPIEJzeSmakiem

§1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji jest Łódź Art Center, fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, NIP 7282604912, REGON: 100146798.
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Akcja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook lub Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

§2 Warunki uczestnictwa

1. W akcji mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz – po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych osoby, które ukończyły 15. rok życia.
2. Warunkiem udziału w akcji jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie FB/IG.

§3 Czas trwania akcji

1. Akcja trwa od 14.05.2021 do 31.05.2021 r. do godziny 23:59.
2. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu akcji, nie później niż w terminie do 30 dni za pośrednictwem profili Organizatora w serwisach FB/IG: https://www.facebook.com/Lodz.Design oraz https://www.instagram.com/lodzdesign/.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka lub Instagrama.

§4 Zadanie dla Uczestników akcji

Zadanie dla Uczestników akcji polega na realizacji każdego z poniższych punktów:
1. złożeniu zamówienia z dowozem lub na wynos, w jednym z poniżej wymienionych lokali:
OFF Piotrkowska
a. Drukarnia: Skład Wina & Chleba facebook.com/DrukarniaSkladWinaChleba
b. Spółdzielnia: facebook.com/spoldzielnia.lodzka
c. Ato Ramen: facebook.com/ato-ramen
d. Nóż: facebook.com/Restauracjanoz
e. Shamo: facebook.com/RestauracjaShamo
f. Len: facebook.com/lenibawelna
g. Mitmi: facebook.com/MITMIfoodfriends
MANUFAKTURA
h. Pizzeria 105: facebook.com/Pizzeria-105
i. Al Dente: facebook.com/aldenteldz
j. Bawełna: facebook.com/bawelna.lodz
2. przygotowaniu z wykorzystaniem zamówionego dania domowej aranżacji, np.: na starej rodowej zastawie lub może kawa i deser w ulubionym fotelu, lub śniadanie na śniadanie na balkonie, w otoczeniu roślin. W każdej kompozycji, ustawieniu talerzy czy wykorzystaniu kryształowych kieliszków powinna kryć się historia – cotygodniowy rytuał, ulubiony posiłek w czasie dnia albo podkreślenie wyjątkowej okazji.
3. opublikowaniu zdjęcia własnego autorstwa, przedstawiającego wykonaną aranżację na swoim profilu FB/IG wraz z otagowaniem lokalu, w którym dokonano zamówienia; jak również Łódź Design Festival, wraz z #LEPIEJzeSmakiem. Post musi być publiczny.
4. zamieszczeniu pod zdjęciem krótkiej historii o tym, dlaczego ta kompozycja jest szczególna.

§5 Dodatkowe informacje

1. W akcji niedozwolone jest dostarczanie treści bezprawnych, w tym zgłaszanie treści stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności zaś autorskich praw osobistych lub majątkowych, dóbr osobistych, prawa do wizerunku.
2. Umieszczając zdjęcie z wykonanego zadania Uczestnik:
a) odpowiada za to, że zdjęcie jest jego autorstwa i przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do umieszczonego zdjęcia, nadesłane zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, nie jest obciążone prawami osób trzecich, osoby trzecie nie zgłaszają w tym względzie żadnych roszczeń;
b) przekazuje na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych), jak również wyraża zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wskazanych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia określonych w art. 50 ust. z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
• utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy,
• wytwarzania określoną techniką egzemplarzy zdjęcia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
• obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia,
• wprowadzania do obrotu, użyczenia zdjęcia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
• rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w pkt. 5 ppkt. 2 w tym publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§6 Sposób wyłonienia zwycięzcy i nagrody

1. W pierwszym etapie, przedstawiciele każdego z wymienionych w par. 4 punkt 1 lokali gastronomicznych wybiorą po jednym zdjęciu, ze znacznikiem ich lokalu zamieszczonym na FB/IG, które cechuje najwyższa estetyka oraz przekonująca historia.
2. Wszyscy wyróżnieni w pierwszym etapie otrzymają specjalne upominki festiwalowe (np. kolekcjonerskie plakaty i gadżety festiwalowe).
3. Spośród zwycięzców pierwszego etapu, jury złożone z przedstawicieli Organizatora, wyłoni trzy najlepsze posty, których autorzy otrzymają specjalne nagrody – przedmioty zaprojektowane przez wybitnych designerów. Lista nagród zostanie opublikowana w dniu 21.05.2021 na profilach Organizatora w serwisach FB/IG.
4. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na profilach FB/IG.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z akcji.

§7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania akcji, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Akcja #LEPIEJzeSmakiem”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”, informujemy, że:
2. Administratorem danych osobowych jest Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź. Dane kontaktowe Administratora, dostępne są w zakładce Kontakt na stronie www.lodzdesign.com
3. Dane osobowe Uczestnika akcji w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu organizacji akcji “#LEPIEJzeSmakiem” i publikacji w materiałach marketingowych, na podstawie wyrażonej przez Uczestnika akcji zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Rozpowszechnianie wizerunku będzie odbywało się na podstawie art. 81 ustawy o prawie autorskim (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

§9 Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do akcji przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w akcji nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w akcji, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu akcji lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z akcji w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
2. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko Zwycięzcy na swoich profilach w serwisach FB/IG.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
4. Dane osobowe Uczestnika akcji będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody.
5. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przetwarzane przez okres, w którym Organizator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby/podmioty upoważnione przez Administratora danych na podstawie odrębnych umów powierzenia oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora danych.
7. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Uczestnika akcji zgody przed jej cofnięciem.
9. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
11. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich, w tym sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa oraz w związku z publikacją zdjęć na portalu Facebook i Instagram.

§10 Postanowienia końcowe

1. Za wszelkie spory powstałe w wyniku akcji odpowiedzialność ponosi wyłącznie jego Organizator.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z akcji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad akcji w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora i jego profilach w serwisach na FB/IG.