en

REGULAMIN MAKE ME! 2024
MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU WZORNICZEGO
DLA MŁODYCH PROJRKTANTEK I PROJEKTANTÓW

(Regulamin konkursu make me! z dnia 20.11.2023)

 

 

DEFINICJE:

 1. Uczestnik Konkursu – każda osoba, która wypełni i wyśle do Organizatora formularz zgłoszeniowy do Konkursu oraz uiści opłatę rejestracyjną.
 2. Finalista Konkursu– Uczestnik, który został wybrany przez Jury w etapie 1 Konkursu i tym samym zakwalifikował się do etapu 2.
 3. Laureat Nagrody – Finalista, któremu w ramach etapu 2 Konkursu została przyznana przez Jury Nagroda.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie make me! (dalej w regulaminie: Konkurs) organizowanego w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2024.
 2. Organizatorem konkursu jest Łódź Art Center, fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z Siedzibą przy ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
 3. Udział w konkursie obarczony jest koniecznością akceptacji niniejszego regulaminu, który kompleksowo reguluje kwestie związane z jego inicjacją, przeprowadzeniem i zakończeniem.
 4. Konkurs ma charakter międzynarodowy.

 

II. OPIS KONKURS

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja studentów, absolwentów i projektantów młodego pokolenia, których prace charakteryzują się przede wszystkim:
  • zgodnością z regulaminem Konkursu;
  • odpowiadaniem na istotne wyzwania współczesności;
  • niekonwencjonalnym potraktowaniem tematu;
  • oryginalnością i innowacyjnością w proponowanym rozwiązaniu;
  • zgodnością pomiędzy założonym celem (opisanym w formularzu), drogą do jego realizacji i efektem końcowym;
  • formą, która odpowiada założeniom projektu, spełniając przy tym aspekty estetyczne;
  • potencjałem wdrożeniowym.
 2. Wybrane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w ramach 18. Międzynarodowego Festiwalu Designu – Łódź Design Festival 2024 (dalej w regulaminie jako: Łódź Design Festival 2024).
 3. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne (w tym nieformalne grupy projektowe), w szczególności studenci i absolwenci kierunków projektowych, wzorniczych i artystycznych, oraz grupy formalne i studia projektowe.
 4. Uczestnicy Konkursu (w tym wszyscy członkowie nieformalnych grup projektowych) muszą mieścić się w przedziale wiekowym od 20 do 35 roku życia, co oznacza, że Organizator dopuszcza do udziału w Konkursie osoby urodzone pomiędzy 1 stycznia 1989 a 31 grudnia 2004 włącznie.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 1. Wypełnienie dla każdego zgłaszanego projektu formularza on-line udostępnionego na stronie www.lodzdesign.com w zakładce „make me! – zgłoś się” poprzez podanie następujących informacji:
  • danych osobowych i kontaktowych;
  • opisu zgłaszanego projektu w języku polskim i angielskim;
  • materiałów graficznych (3-4 pliki, o rozmiarze max. 4 MB każdy).
 2. Wyrażenie zgody na przedstawienie projektu na stronie internetowej: www.lodzdesign.com oraz na wystawie pokonkursowej;
 3. wyrażenie zgody na nieodpłatne udzielenie licencji, o której mowa w punkcie XI regulaminu;
 4. Wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 PLN (early birds), 150 PLN (regular) lub 200 PLN (late) przelewem bankowym lub za pomocą systemu PayPal:
  • konto bankowe Organizatora:
  – numer konta w formacie IBAN: PL 42 1050 1461 1000 0090 6506 9180
  BIC/Swift: INGBPLPW
  – dane posiadacza konta: ŁÓDŹ ART CENTER, ul. TYMIENIECKIEGO 3, 90-365 ŁÓDŹ
  ING Bank Śląski, Łódź, Polska;
  – w tytule przelewu należy wskazać: make me! 2024, imię i nazwisko Uczestnika;
  – wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granic Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
  • systemu PayPal:
  – przycisk znajduje się w formularzu Konkursu make me!;
  – w tytule przelewu należy wskazać: make me! 2024, imię i nazwisko Uczestnika;
  – wszystkie koszty związane z wykonaniem przelewu bankowego (w tym w przypadkach przelewów dokonywanych spoza granicy Polski) ponosi Uczestnik Konkursu.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rejestracyjnej powinno być przesłane Organizatorowi wraz ze zgłoszeniem (przez formularz rejestracyjny). W uzasadnionych indywidualnych przypadkach (np. trudności z wykonaniem przelewu) czas na wniesienie opłaty rejestracyjnej (obowiązuje data wpływu na konto Organizatora) zostanie wydłużony o 7 dni od upływu terminu zgłoszeń (po uprzednim zawiadomieniu Organizatora). W przypadku niewniesienia opłaty rejestracyjnej zgłoszenie Uczestnika zostanie odrzucone.
 6. Wniesiona Opłata rejestracyjna nie będzie zwracana Uczestnikom i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora. Uczestnik nie może rościć sobie praw windykacyjnych do niezwróconej opłaty.
 7. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wizualizacje, projekty 3D lub gotowe modele. Zgłoszone projekty po zakwalifikowaniu do wystawy muszą zostać udostępnione w postaci prototypów lub produktów. Prototypy powinny mieć skalę 1: 1 lub, jeżeli jest to uzasadnione, w skali umożliwiającej przedstawienie wszystkich funkcji.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Jury dokona na posiedzeniu niejawnym oceny dwuetapowo:
  • etap 1 wyłonienie Finalistów Konkursu: ocena formalna i merytoryczna zgłoszeń na podstawie przesłanych formularzy – na tym etapie zostanie wybranych ok. 25 Finalistów. Finaliści etapu 1 konkursu zobowiązują się udostępnić Organizatorowi zgłoszone prace (oryginały lub ich modele bądź prototypy) do oceny w etapie 2 konkursu oraz na potrzeby wystawy pokonkursowej. Nieprzysłanie projektu wyklucza z dalszego udziału w konkursie;
  • etap 2 wyłonienie Laureatów Nagród: Jury wybierze zwycięzców konkursu na podstawie przesłanych na wystawę pokonkursową prac. Finaliści będą mieli możliwość osobiście zaprezentować swój projekt Jury w ramach obrad etapu 2 Konkursu – nie jest to warunek konieczny, nieobecność Finalisty nie dyskwalifikuje go z dalszego udziału w Konkursie.
 2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wystawie, po zakwalifikowaniu Uczestnika, jest przygotowanie i dostarczenie przez Uczestnika Konkursu na własny koszt i ryzyko do siedziby Organizatora projektu (prototypu, produktu) w nieprzekraczalnym terminie, wskazanym w niniejszym regulaminie. Prace, które zostaną przesłane po upływie terminu, mogą nie zostać zaprezentowane na wystawie.
 3. Ostateczne zweryfikowanie projektów zakwalifikowanych do wystawy i wyłonienie Laureatów Nagród nastąpi po przesłaniu przez Uczestników prototypów na wystawę. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia projektu i pozbawienia go wyróżnienia po przesłaniu projektu. O odrzuceniu projektu Organizator poinformuje Uczestnika, uzasadniając swoją decyzję na piśmie. W szczególności Organizator odrzuci projekty, których modele nie zostały dostarczone do siedziby Organizatora lub nie spełniają wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Lista Finalistów Konkursu zakwalifikowanych do wystawy zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lodzdesign.com.
 5. Z autorami prac wybranych przez Jury, drogą e-mailową zostanie uzgodniony termin i sposób przygotowania ich do prezentacji podczas wystawy na Łódź Design Festival 2024.
 6. Laureaci Nagród zostaną ogłoszeni podczas Gali konkursu make me! w ramach 18. edycji Łódź Design Festival. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.lodzdesign.com.

 

V. PROCEDURA WYBORU

 1. Jury dokonuje oceny na podstawie następujących kryteriów:
  • kryterium 1 – ocena formalna przedstawienia projektu – czy zdjęcia / wizualizacje w czytelny sposób pokazują formę przedmiotu i jego funkcje, czy opis jest zrozumiały i jasno przedstawia zgłaszany pomysł, czy projektant dołączył dodatkowe materiały / linki / prezentacje objaśniające koncepcję;
  • kryterium 2 – oryginalność rozwiązania projektowego – czy projektant zaproponował nowe rozwiązania lub zmienił w znaczącym stopniu istniejące rozwiązania,
  • kryterium 3 – trafność realizacji założeń – czy zaproponowane rozwiązania (forma, materiał, proces) trafnie odpowiadają na zdiagnozowany problem,
  • kryterium 4 – walory estetyczne projektu – poprawność przyjętych rozwiązań,
  • kryterium 5 – potencjał rynkowy, komunikacyjny, eksperymentalny projektu – projekt musi cechować się jednym z trzech potencjałów – rynkowy (trafnie zdiagnozowane zapotrzebowanie rynkowe, możliwość produkcji, efektywność kosztowa, świadome wykorzystanie materiałów), komunikacyjny (projekt cechuje duży potencjał modotwórczy, trafnie wpisujący się w obecne trendy), eksperymentalny (zaproponowane rozwiązania mogą prowadzić do opracowania nowych, innowacyjnych produktów, nawet jeśli produkt nie jest jeszcze w pełni przetestowany, to zdiagnozować można jego potencjał do zmiany i zastąpienia istniejących na rynku rozwiązań).
 2. Lista zakwalifikowanych do wystawy projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.lodzdesign.com.
 3. Z autorami prac wybranych przez Jury, drogą e-mailową zostanie uzgodniony termin i sposób przygotowania ich do prezentacji podczas wystawy na Łódź Design Festival 2024.
 4. Laureaci Nagród zostaną ogłoszeni podczas Gali konkursu make me! W ramach18. edycji Łódź Design Festival. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej www.lodzdesign.com.

 

VI. NAGRODY

 1. Jury spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoni:
  • Finalistów Konkursu;
  • Laureatów Nagród.
 2. Laureat I nagrody make me! Design Award otrzyma:
  • nagrodę pieniężną w wysokości 30.000,00 PLN brutto;
  • znak make me! – bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencję na posługiwanie się logotypem make me!;
  • statuetkę make me! – limitowaną i ręcznie wykonaną, zaprojektowaną przez Bartosza Muchę, polskiego projektanta działającego na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych; pedagoga, twórcy marki Poorex;
  • prezentację projektu na wystawie pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2024;
  • szeroką promocję projektu trwającą cały rok (szczegóły w XI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE pt. 7).
 3. Laureat II nagrody make me! Design Award otrzyma:
  • nagrodę pieniężną w wysokości 15.000,00 PLN brutto;
  • znak make me! – bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencję na posługiwanie się logotypem make me!;
  • statuetkę make me! – limitowaną i ręcznie wykonaną, zaprojektowaną przez Bartosza Muchę, polskiego projektanta działającego na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych; pedagoga, twórcy marki Poorex;
  • prezentację projektu na wystawie pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2024;
  • szeroką promocję projektu trwającą cały rok (szczegóły w XI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE pt. 7).
 4. Laureat III nagrody make me! Design Award otrzyma:
  • nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 PLN brutto;
  • znak make me! – bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencję na posługiwanie się logotypem make me!;
  • statuetkę make me! – limitowaną i ręcznie wykonaną, zaprojektowaną przez Bartosza Muchę, polskiego projektanta działającego na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych; pedagoga, twórcy marki Poorex;
  • prezentację projektu na wystawie pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2024;
  • szeroką promocję projektu trwającą cały rok (szczegóły w XI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE pt. 7).
 5. Wypłata nagrody pieniężnej następuje na wskazany przez Laureata rachunek bankowy. Nagroda zostanie wypłacona osobie fizycznej i zostanie pomniejszona o podatek dochodowy naliczony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania wyróżnień i nagród specjalnych ufundowanych przez patronów lub sponsorów Konkursu.
 7. Organizator zastrzega, iż jury konkursu może zrezygnować z przyznania dowolnego z wyróżnień.
 8. Finaliści Konkursu otrzymają:
  • znak make me! – bezpłatną, bezterminową i nieograniczoną terytorialnie licencję na posługiwanie się logotypem make me!;
  • statuetkę make me! – limitowaną i ręcznie wykonaną, zaprojektowaną przez Bartosza Muchę, polskiego projektanta działającego na pograniczu designu, architektury i sztuk wizualnych; pedagoga, twórcy marki Poorex;
  • prezentację projektu na wystawie pokonkursowej make me! w ramach Łódź Design Festival 2024;
  • szeroką promocję projektu trwającą cały rok (szczegóły w XI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE pt. 7).
 9. W ramach organizacji wystawy Finalistom Konkursu Organizator zapewni między innymi:
  • montaż i demontaż wystawy oraz inne warunki niezbędne do przeprowadzenia ekspozycji obiektu;
  • nocleg w pokoju jednoosobowym w hotelu festiwalowym zapewniony po Gali rozdania nagród.
 10. Postanowienia dotyczące organizacji wystawy pokonkursowej przez Organizatora zostaną ustalone w umowie podpisanej pomiędzy Organizatorem a Finalistą Konkursu, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 11. Organizator nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia związanego z organizacją wystawy pokonkursowej.

 

VII. JURY

 1. Oceny nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokonuje Jury powołane przez Organizatora.
 2. Skład Jury Konkursu ogłoszony zostanie dnia do 15.02.2024.
 3. Posiedzenia Jury mają charakter niejawny.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.
 5. Jury nie ma obowiązku uzasadniać swoich decyzji oraz przedstawiać informacji z przebiegu obrad.
 6. W pierwszym etapie Jury dokona oceny projektów na podstawie nadesłanych zgłoszeń, w tym załączonych materiałów poglądowych (materiały graficzne, opisowe). W drugim etapie Jury wybierze zwycięzców konkursu na podstawie przesłanych modeli na wystawę pokonkursową.

 

VIII. TERMINARZ

 1. Nabór prac konkursowych trwa w dniach od 20.11.2023 do 05.04.2024.
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 05.04.2024 (piątek) o godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+02.00). Kontakt telefoniczny z Organizatorem w dniu 05.04.2024 możliwy będzie do godziny 16:00. Zgłoszenia dokonane po terminie, a także zgłoszenia niespełniające warunków określonych w regulaminie, zostaną odrzucone przez Organizatora.
 3. Organizator powiadomi Finalistów o wynikach etapu 1 Konkursu drogą mailową do 12.04.2024.
 4. Lista Finalistów Konkursu zakwalifikowanych do wystawy zostanie ogłoszona do publicznej wiadomości do 19.04.2024.
 5. Finaliści zobowiązują się dostarczyć wyłoniony w Konkursie projekt do siedziby Organizatora w dniach 06-12.05.2024.
 6. Gala make me!, podczas której nastąpi rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Laureatów Nagród, odbędzie się 21.05.2024, podczas 18. edycji Łódź Design Festival.
 7. Wystawa towarzysząca konkursowi odbędzie się w dniach 21-26.05.2024.
 8. Finaliści zobowiązują się odebrać z siedziby Organizatora prezentowany na wystawie projekt w dniach 30.05-07.06.2024.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu odbioru projektów, w przypadku dalszej prezentacji wystawy. O zaistnieniu powyższego faktu, Finaliści zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

IX. OPŁATA KONKURSOWA

 1. Wniesienie opłaty konkursowej jest warunkiem bezwzględnym udziału w Konkursie.
 2. Opłata rejestracyjna zależna jest od daty przeslania zgłoszenia i wynosi odpowiednio:
  • 100 PLN (early birds) – dla zgłoszeń przesłanych w dniach 20.11.2023-15.01.2024,
  • 150 PLN (regular) – dla zgłoszeń przesłanych w dniach 16.01-22.03.2024,
  • 200 PLN (late) – dla zgłoszeń przesłanych w dniach 23.03-05.04.2024.

 

X. PRAWA AUTORSKIE

 1. Przystępując do Konkursu (poprzez zgłoszenie), Uczestnik oświadcza, że:
  • jest wyłącznym autorem projektu i przysługują mu do niego wszystkie autorskie prawa majątkowe i osobiste;
  • projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
  • autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
 2. W przypadku zgłoszenia projektu autorstwa nieformalnej grupy projektowej, Uczestnik oświadcza że:
  • posiada odpowiednie zgody wszystkich współtwórców projektu niezbędne do prawidłowego zgłoszenia projektu zgodnie z warunkami niniejszego Konkursu;
  • nieformalna grupa projektowa (reprezentowana przez Uczestnika) jest wyłącznym autorem projektu i przysługują jej (w żaden sposób nieograniczone) autorskie prawa majątkowe i osobiste do projektu;
  • projekt nie stanowi utworu zależnego, nie stanowi plagiatu, ani w inny sposób nie narusza praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa;
  • autorskie prawa majątkowe do projektu nie są w żaden sposób obciążone prawami osób trzecich, a w szczególności dla eksploatacji projektu w jakimkolwiek zakresie nie jest wymagana odrębna zgoda osoby trzeciej.
 3. Uczestnik jest odpowiedzialny, niezależnie od winy, za wady prawne zgłaszanego do Konkursu projektu oraz zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń powstałych w związku z ewentualną nieprawdziwością oświadczeń, o których mowa powyżej.
 4. Projekty naruszające prawa osób trzecich zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

 

XI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

 1. Uczestnik udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji (opisu, ilustracji, fotografii i innych) projektu poprzez jego prezentację w trakcie organizowanych wystaw, pokazów, prezentacji i przeglądów w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora w czasie trwania Łódź Design Festival 2024, a także po jego zakończeniu na czas nieokreślony przy realizacji wszelkich działań związanych z prezentacją festiwalu Łódź Design w czasie jego trwania, a także po jego zakończeniu w celu promocji festiwalu Łódź Design oraz Organizatora i Sponsorów festiwalu Łódź Design.
 2. Licencja udzielona zostaje nieodpłatnie.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora z dokumentacji fotograficznej, filmowej, wideo lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej projekt zgłoszony do Konkursu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie wystaw Łódź Design Festival 2024. Wyrażona zgoda nie jest ograniczona czasowo, ani terytorialnie. W szczególności, chociaż nie wyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, Internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie.
 4. Uczestnik udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji dla wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące projektu, w zakresie związanym z promocją projektu, Organizatora lub partnerów Organizatora.
 5. Licencje opisane powyżej udzielone zostają bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony.
 6. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
  • wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą;
  • wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej;
  • wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, video, nośnikach danych;
  • wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu.
 7. Promocja finałowych projektów konkursu make me! trwa cały rok:
  • social media – cykliczna prezentacja finałowych projektów i projektantów, realizowana w formie zróżnicowanych postów, popularnych wśród licznych Obserwujących Łódź Design Festival na kanałach Facebook (ponad 61 500 obserwujących) i Instagram (ponad 16 500 obserwujących), a także na YouTube i LinkedIn;
  • obecność w mediach – publikacje w prasie, radio, telewizji i internecie oraz inne formy całorocznej współpracy z najważniejszymi mediami branżowymi;
  • www.lodzdesign.com – publikacje na temat finalistów i laureatów konkursu make me! na stronie ŁDF na stronie głównej w sekcji aktualności, na podstronie dedykowanej konkursowi oraz na podstronie z programem festiwalu;
  • w newsletterach ŁDF skierowanych do polskich i zagranicznych subskrybentów i dziennikarzy (w sumie ponad 18 000 odbiorców).

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika oraz opiekunów prawnych Uczestnika podanych w związku z udziałem w Konkursie jest fundacja Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą mailową: iod@lodzartcenter.com.
 3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą jedynie w celu udziału w Konkursie na podstawie zgody udzielonej w momencie wysłania zgłoszenia konkursowego do konkursu „make me!”.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach powyżej opisanych przez okres trwania Konkursu oraz okres wymagany przez przepisy podatkowe, a także przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 5. Dane osobowe Uczestnika a mogą zostać udostępnione podwykonawcom, dostawcom systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje Administrator, fundatorom nagród w konkursie i patronom medialnym konkursu oraz podmiotom powiązanym.
 6. Każdy Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Dodatkowo, każdy Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody oznacza rezygnację z udziału w konkursie.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Konkursie. Konsekwencją niepodania danych osobowych Uczestnika będzie brak możliwości udziału w Konkursie.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani nie będą podlegały profilowaniu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik przystępując do konkursu akceptuje przepisy Regulaminu oraz zapisy zawarte w Umowie z Finalistami Konkursu (plik dostępny do pobrania obok Regulaminu).
 2. Organizator zobowiązuje się dbać o powierzone mu przez Finalistów Konkursu modele wystawowe.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu Finalisty spowodowane przez osoby trzecie albo z winy Finalisty w tym z winy przygotowania modelu do wystawy. O wystąpieniu szkody Finalista zobowiązany jest pisemnie powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Finalisty spowodowane siłą wyższą (warunkami atmosferycznymi, pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą, niezależną od Organizatora przerwą w dostawie prądu, skutkami decyzji administracyjnych).
 5. Organizator zaleca Finalistom Konkursu ubezpieczenie we własnym zakresie swojego mienia znajdującego się na terenie Festiwalu (obiekty, urządzenia, elementy aranżacji itp.), na cały czas od momentu jego transportu do odbioru po wystawie pokonkursowej. Organizator nie przystępuje do ubezpieczenia prac konkursowych.
 6. Organizator nie odsyła prac konkursowych (modeli), należy je odbierać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę bądź przez kuriera (na koszt uczestnika) po zakończeniu wystawy pokonkursowej do dnia 07.06.2024.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do legitymowania osób odbierających wszelkie nagrody ufundowane przez Organizatora i sprawdzenia zgodności faktycznych danych z podanymi w zgłoszeniu.
 8. Zgodność z podanymi w zgłoszeniu danymi osobowymi stanowi warunek otrzymania nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia.
 10. Wyłączną podstawę regulującą Konkurs stanowi niniejszy regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 11. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie www.lodzdesign.com.
 13. Zapytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres e-mail: makeme@lodzdesign.com.
 14. Uczestnik (poprzez zgłoszenie do Konkursu) oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach (formularzach) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu.
 15. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora i są gromadzone za pomocą formularzy podmiotów zewnętrznych (JotForm.com), używanych na poczet rejestracji zgłoszeń do konkursu make me! 2024.
 16. Dane osobowe podawane w formularzu rejestracyjnym na niniejszej stronie (JotForm.com) są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.