en

Regulamin imprezy

REGULAMIN IMPREZY 
pod nazwą Łódź Design Festival 2024 Komfort
odbywającej się w dniach 21–26 maja 2024 w Centrum Festiwalowym w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi oraz we współpracujących instytucjach i obiektach w Łodzi

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 roku, o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. 2017 poz. 1160. (zwanej dalej: „Ustawą”), na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz.U. 2020 poz. 1006.

 2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Łódź Design Festival”, która odbędzie się w dniach 21-26.05.2024 roku w Łodzi, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez: fundację Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 3, wpisaną do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000246599, NIP: 7282604912 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. 

 5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  a) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” – oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.
  b) „Teren Imprezy” – oznacza wyznaczone fragmenty terenu w Fabryce Sztuki w Łodzi, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów podanych do publicznej wiadomości przed Imprezą. 
  c) „Uczestnik Imprezy” – oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia poniżej 15. roku życia, pod opieką osoby dorosłej. Osoba małoletnia od 15. roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie.

 

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Imprezy jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w miejscach w których prezentacja odbywa się w przestrzeniach otwartych: dziedziniec Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi. W pozostałych lokalizacjach, gdzie będą mieć miejsce działania festiwalowe, należy postępować zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Organizatorów.

 2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego.

 3. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
  a) Osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy;
  b) Osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  c) Osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych;
  d) Osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

 

III. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA WIDZÓW: 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na Teren Imprezy osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).

 2. Organizator zobowiązuje uczestników do stosowania się do poniższych zaleceń:
  a) W Imprezie mogą uczestniczyć tylko osoby zdrowe. 
  b) Podczas Imprezy uczestnikom zaleca się zachowanie odstępów od pozostałych uczestników Imprezy.

 3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na Terenie Imprezy, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

 4. Zasady uczestnictwa w imprezie lub przebywania na Terenie Imprezy mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

 

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE  
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY: 

 1. Wejście widzów na Teren Imprezy jest możliwe w godzinach podanych na stronie www.lodzdesign.com

 2. Podczas przebywania na Terenie Imprezy należy stosować się do identyfikacji przestrzeni.

 3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez między innymi:
  a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się odpowiednim identyfikatorem; 
  b) Zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

 4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy, zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń i urządzeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 6. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich zasad obowiązujących w danych miejscach. 

 7. Zabrania się:
  a) Wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio-wideo oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, aby nie przeszkadzać w uczestnictwie w wydarzeniu. 
  b) Wnoszenia, posiadania, a także używania nad Terenem Imprezy oraz w jego bliskim otoczeniu bezzałogowych statków powietrznych, dronów, oraz innych obiektów unoszących się w powietrzu.

 8. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu, właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu. 

 9. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) Stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy. 
  b) Wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy. 
  c) Ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia. 

 10. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

 11. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni między innymi w:
  a) Wzory wejściówek, identyfikatorów i zaproszeń; 
  b) Niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej. 

 12. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
  a) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
  b) Porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

 13. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

 14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poprzez zapewnienie, że:
  a) Pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru. 

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY: 

 1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy, będzie przebywać także w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy mogą być używane światła stroboskopowe.

 2. Uczestnik Imprezy wyraża zgodę na utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych Imprezy i jej kolejnych edycji na podstawie art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. Z 2018 roku, poz. 1191).

 3. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć i nagrań utrwalających wizerunek Uczestnika przysługiwać będą Organizatorowi.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do opracowania zdjęć i nagrań oraz dokonywania montażu i retuszu podyktowanych wymogami estetyki.

 5. Uczestnik wyraża niniejszym, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie, zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku uwzględniającego wprowadzone przez Organizatora na podstawie postanowień niniejszego ustępu zmiany, modyfikacje, montaże, retusze.

 6. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo, w tym na jego rozpowszechnianie. Powyższa zgoda jest niczym nieograniczona (w tym czasowo i terytorialnie) oraz upoważnia Organizatora do wielokrotnej publikacji w każdym czasie oraz wykorzystania na wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, na jakich wykorzystywane będą zdjęcia i nagrania wideo, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, a w szczególności do:
  a) rozpowszechniania wizerunku Uczestnika bez ograniczenia co do czasu lub terytorium, w tym również w zestawieniu z innymi wizerunkami, tekstami, komentarzami, opisami lub wszelkimi innymi treściami
  b) utrwalania i zwielokrotniania zdjęć i nagrań, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika, lub ich fragmentów, techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką analogową, audiowizualną, cyfrową i światłoczułą, na nośnikach audiowizualnych, na kasetach wideo, DVD, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, CD-ROM, CD-RW, Video CD, Mini Disc oraz odtwarzaczach MP3 lub w jakikolwiek inny sposób pozwalający na korzystanie z utworów, lub ich części, na dysku komputerowym jak i innych nośnikach, na egzemplarzach czasopism i innych wydawnictw; 
  c) wprowadzania zdjęć i nagrań wideo, na których utrwalony jest wizerunek Uczestnika lub ich fragmentów, do pamięci komputera lub sieci multimedialnych; 
  d) wykorzystania wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo lub ich fragmentach, dla potrzeb prowadzenia promocji, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych oraz serwisach mobilnych, gadżetach i materiałach promocyjnych itp.; 
  e) wykorzystania (w tym rozpowszechniania) wizerunku Uczestnika utrwalonego na zdjęciach i nagraniach wideo lub ich fragmentach, poprzez ich publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie, także w sieciach telekomunikacyjnych telefonii ruchomej lub stacjonarnej oraz sieciach IP (w tym przekazy tekstowe – SMS oraz wizualne – MMS). 

 7. W myśl art. 81 ust. 2 Uczestnik zwalnia Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

 8. Jeśli uczestnik nie wyraża zgody na publikację swojego wizerunku zobowiązany jest poinformować Organizatora o tym fakcie mailowo: na adres info@lodzartcenter.com.pl lub listem poleconym na adres: Łódź Art. Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź z dopiskiem „Usunięcie danych wizerunek”. Wówczas Organizator dokona anonimizacji wizerunku osoby na zdjęciu lub usunie zdjęcie, jeśli anonimizacja spowodowałaby znaczący ubytek w kompozycji lub przekazie zdjęcia. Uczestnik w żądaniu usunięcia wizerunku musi zawrzeć informacje pozwalające na dokonanie identyfikacji go na fotografii celem anonimizacji.

 9. Jednocześnie zaakceptowanie postanowień n/n Regulaminu oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku przez Organizatora oraz wypełnienie przez Organizatora w stosunku do Uczestników obowiązku informacyjnego, o którym w art. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 10. Administratorem danych osobowych Uczestników jest fundacja Łódź Art Center.

 11. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Organizatora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 12. Odbiorcą danych osobowych Uczestników mogą być: prasa, portale społecznościowe i instytucje współpracujące z Organizatorem.

 13. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych Uczestnika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 14. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udostępnienia wizerunku. 

 15. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z RODO, a także prawo do cofnięcia zgody. 

 16. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Uczestnik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy. Podanie przez Uczestników danych osobowych jest konieczne w celu wzięcia udziału w Imprezie.

 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

 18. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty, odszkodowania lub zadośćuczynienia wobec posiadacza bezpłatnej wejściówki, w przypadku odwołania imprezy.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. tj. ogłoszenie żałoby narodowej, niesprzyjające warunki pogodowe uniemożliwiające odbycie się Imprezy, choroba, niedyspozycja lub inna pozostająca poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywna przyczyna uniemożliwiająca występ wykonawcy oraz przypadki, gdy zmiana spowodowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia, lub konieczności zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla uczestników przebiegu Imprezy. Ponadto zastrzega sobie prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem merytorycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty. Informacja taka może być przez organizatora wysłana mailem, ogłoszona w środkach masowego przekazu, na stronie internetowej, w mediach społecznościowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykonania występu przez wykonawcę. Uczestnik Imprezy powinien zapoznać się z rodzajem działalności uprawianej przez danego wykonawcę i przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie uwzględnia reklamacji na tle niespełnienia merytorycznych oczekiwań uczestnika imprezy.

 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej.

 

VI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy, na następujący adres korespondencyjny Organizatora: Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź.

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

 3. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 31 i 32 i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

 4. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

 5. Administratorem danych osobowych jest fundacja Łódź Art Center z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna, lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych. 

 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY: 

 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

 2. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

 2. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  a) na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.lodzdesign.com
  b) w biurze festiwalowym na ul. Tymienieckiego 3 

 4. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres Łódź Art Center, ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź, na piśmie.

 5. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 maja 2024 roku, jest dostępny na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.lodzdesign.com.

 8. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestników Imprezy. Organizator informuje o zmianach Regulaminu na stronie internetowej festiwalu, tj.: www.lodzdesign.com.