en

REGULAMIN PLEBISCYTU MUST HAVE 2024

(Regulamin plebiscytu must have z dnia 25.08.2023)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w must have, (dalej: must have) projekcie organizowanym w ramach Łódź Design Festival (dalej: Festiwal). 

 2. Projekt must have składa się z plebiscytu must have (dalej: Plebiscyt) oraz wystawy must have (dalej: Wystawa). 

 3. Organizatorem must have jest Łódź Art Center, fundacja zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, pod numerem KRS 0000246599, z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź (dalej: Organizator).

 4. Administratorem danych osobowych jest Łódź Art Center ul. Tymienieckiego 3, 90-365 Łódź

 5. Dane przetwarzane będą w celach związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem must have, w tym dokonania wszelkich niezbędnych czynności, o których mowa w regulaminie. Dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanej „RODO”.
  a) W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@lodzartcenter.com. Dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzane są zgodnie z prawem wyłącznie w niezbędnym zakresie dotyczącym udziału w must have. 
  b) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w regulaminie oraz na potrzeby prezentacji produktów podczas 18. edycji Festiwalu, organizowanej w 2024 r.
  c)
  Dane osobowe mogą zostać przekazane partnerom Festiwalu wyłącznie w zakresie współpracy przy świadczeniu usług związanych z Festiwalem, Plebiscytem lub Wystawą. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani nie są przekazywane poza obszar EOG.
  d)
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
  e)
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  – prawo dostępu do danych osobowych;
  – prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  – prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 6. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny. 

 7. Udział w Wystawie jest odpłatny i stanowi przedmiot indywidualnych ustaleń z Organizatorem. 

 

II. OPIS PLEBISCYTU

 1. Ogólne informacje o Plebiscycie:
  a) Plebiscyt, organizowany przez Festiwal, jest rekomendacją dla konsumentów i sposobem wyrażenia uznania dla najlepszych firm i projektantów.
  b) Rolę organu doradczego pełni Rada Ekspertów, złożona z profesjonalistów z branży wzornictwa i designu (projektanci, architekci, kuratorzy, przedstawiciele mediów etc.), zaproszonych do współpracy przez Organizatora.
  c) Zgłoszenia do Plebiscytu są przyjmowane zarówno w trybie indywidualnym od producentów/uprawionych reprezentantów, jak i w formie nominacji produktów przez członków Rady Ekspertów.
  d) Do Plebiscytu mogą być zgłaszane pojedyncze produkty, jak i kolekcje produktów.
  e) Rada Ekspertów dokonuje subiektywnego wskazania najlepszych i godnych polecenia produktów, odzwierciedlających aktualne trendy panujące na polskim rynku, ale również rekomenduje jakościowe przedmioty, które warto posiadać.
  f) Podczas obrad wyłonionych zostaje ok. 80 produktów – otrzymują one nieodpłatny znak jakości must have, który może być wykorzystywany zarówno w kraju, jak i za granicą. Ilość wyróżnionych produktów może wahać się w zależności od decyzji Rady Ekspertów.
  g) Wyróżnieni producenci mają możliwość prezentacji produktów/kolekcji produktów na wystawie zbiorowej realizowanej na najbliższej edycji Festiwalu.
  h) Prezentacja na Wystawie jest płatna, a jej warunki są przedmiotem indywidualnych ustaleń z Organizatorem Plebiscytu.
  i) Aranżacja Wystawy powstaje według pomysłu Organizatora, we współpracy z projektantem.
  j) Lista wyróżnionych produktów w poszczególnych edycjach Plebiscytu dostępna jest na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com).

 2. Ocenie Rady Ekspertów podlegają produkty i kolekcje produktów należące do następujących kategorii:
  a) meble
  b) moda (ubiór, biżuteria, akcesoria)
  c) wyposażenie (oświetlenie, akcesoria)
  d) budownictwo i akcesoria
  e) ogród
  f) elektronika
  g) sport i rekreacja
  h) dziecko

  i) zwierzęta
  j) zdrowie i uroda
  k) hobby, rozrywka, edukacja
  l) usługi
  ł) inne

 3. Produkt/kolekcja produktów nominowana przez Radę Ekspertów lub zgłaszana przez producenta/uprawnionego reprezentanta musi być przygotowana we współpracy z projektantem lub grupa projektową.

 4. Produkt/kolekcja produktów musi również spełniać poniższe kryteria:
  a)
  produkt/kolekcja produktów jest dostępny w regularnej sprzedaży w Polsce,
  b) produkt/kolekcja produktów jest zaprojektowana przez projektanta posiadającego polskie obywatelstwo, a w przypadku zespołów projektowych – przynajmniej jedna z osób musi posiadać polskie obywatelstwo. 

 5. Do Plebiscytu może być zgłoszona nieograniczona ilość produktów/kolekcji produktów pochodzących od jednego producenta/uprawnionego reprezentanta.

 6. Wyróżniony w Plebiscycie producent otrzymuje nieodpłatnie prawo do posługiwania się znakiem must have na zasadach zgodnych z księgą znaku dostarczoną przez Organizatora. 

 7. Informacja o liście produktów/kolekcji produktów wyróżnionych w Plebiscycie zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez:
  a)
  poinformowanie przed i/lub podczas Festiwalu,
  b)
  publikację na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com),
  c) publikację na kontach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn),
  d)
  newsletter Organizatora do bazy subskrybentów i dziennikarzy. 

 

III. ZGŁOSZENIA PRODUKTÓW DO PLEBISCYTU 

 1. W Plebiscycie wyróżnione mogą zostać jedynie produkty/kolekcje produktów przygotowane we współpracy z projektantem lub grupą projektową. 

 2. Produkt/kolekcja produktów musi również spełniać poniższe kryteria:
  a) produkt/kolekcja produktów jest dostępny w regularnej sprzedaży w Polsce,

  b)
  produkt/kolekcja produktów jest zaprojektowana przez projektanta posiadającego polskie obywatelstwo, a w przypadku zespołów projektowych – przynajmniej jedna z osób musi posiadać polskie obywatelstwo. 

 3. Nominacji do Plebiscytu dokonują:
  a)
  osoby fizyczne/prawne, w tym producenci lub projektanci (zgłoszenia indywidualne),
  b)
  Rada Ekspertów. 

 4. Zgłoszenia indywidualne należy przesyłać poprzez formularz dostępny na stronie Organizatora (www.lodzdesign.com). 

 5. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie całorocznym, z zastrzeżeniem, iż te, które zostaną nadesłane do 15.02.2024, będą rozpatrywane przez Radę Ekspertów w ramach 14. edycji Plebiscytu w 2024 r., który wraz z Wystawą będzie częścią Festiwalu w 2024 r. 

 

IV. WYSTAWA 

 1. Każdy z produktów/kolekcji produktów wyróżnionych w Plebiscycie, po ustaleniach z producentem/uprawionym reprezentantem może zostać zaprezentowany na zbiorowej Wystawie podczas Festiwalu. 

 2. Udział w Wystawie jest odpłatny i podlega indywidualnym ustaleniom między producentem/uprawionym reprezentantem a Organizatorem. 

 3. Organizator zapewnia miejsce ekspozycji wyróżnionego produktu/kolekcji produktów  w zaaranżowanej przestrzeni w Centrum Festiwalowym oraz identyfikację prezentowanego produktu/kolekcji produktów (opis zawierający nazwę produktu/kolekcji produktów, producenta oraz nazwisko projektanta/grupy projektowej). 

 4. Organizator poinformuje o Wystawie w programie Festiwalu (wersja drukowana i/lub elektroniczna), na stronie internetowej (www.lodzdesign.com) oraz na swoich kontach w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn).

 5. Wszelkie kwestie dotyczące udziału w Wystawie są regulowane osobną umową z Organizatorem. 

 

V. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU

 1. Informacja o liście wyróżnionych produktów/kolekcji produktów zostanie podana do wiadomości publicznej podczas Festiwalu i opublikowana na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com) oraz na kontach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn). 

 2. Informacja o wynikach Plebiscytu zostanie również wysłana w newsletterze do bazy subskrybentów Organizatora oraz mediów/patronów medialnych Festiwalu. 

 3. Uroczysta gala Plebiscytu odbędzie się podczas Festiwalu w 2024 r. 

 

VI. DZIAŁANIA PROMOCYJNE

 1. Organizator zapewnia wyróżnionemu produktowi/kolekcji produktów, niebędącej częścią Wystawy podczas Festiwalu, następujące świadczenia promocyjne:
  a)
  prawo do posługiwania się znakiem must have na zasadach zgodnych z księgą znaku dostarczoną przez Organizatora,
  b)
  publikację wizytówki produktu/kolekcji produktów (zdjęcie, nazwa produktu oraz producenta, nazwisko projektanta/grupy projektowej) na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com) po Festiwalu w 2024 r.,
  c)
  publikację listy wyróżnionych w Plebiscycie na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com),
  d)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu na kontach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn),
  e)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu w newsletterze do bazy subskrybentów i dziennikarzy Organizatora,
  f)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu w newsletterze do mediów/patronów medialnych Festiwalu. 

 2. Organizator zapewnia wyróżnionemu produktowi/kolekcji produktów, będącej częścią Wystawy podczas Festiwalu w 2023 r., następujące świadczenia promocyjne:
  a)
  statuetkę must have zaprojektowaną przez Bartka Mejora,
  b)
  prawo do posługiwania się znakiem must have na zasadach zgodnych z księgą znaku dostarczoną przez Organizatora,
  c)
  publikację wizytówki produktu/kolekcji produktów (zdjęcie, nazwa produktu oraz producenta, nazwisko projektanta/grupy projektowej) na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com) przed rozpoczęciem Festiwalu w 2024 r.,
  d)
  publikację wizytówki produktu/kolekcji produktów (zdjęcie, nazwa produktu oraz producenta, nazwisko projektanta/grupy projektowej) na koncie Organizatora w portalu społecznościowym (Instagram),
  e)
  publikację listy wyróżnionych w Plebiscycie na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com),
  f)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu na kontach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn),
  g)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu w newsletterze do bazy subskrybentów  i dziennikarzy Organizatora,
  h)
  publikację informacji o wynikach Plebiscytu w newsletterze do mediów/patronów medialnych Festiwalu. 

 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do wykorzystywania materiałów dot. wszystkich wyróżnionych produktów/kolekcji produktów do działań promocyjnych związanych z Plebiscytem oraz Festiwalem, w szczególności:
  a)
  na stronie internetowej Organizatora (www.lodzdesign.com),
  b)
  w publikacjach w prasie i mediach ogólnopolskich i lokalnych,
  c)
  w publikacjach i na stronach internetowych partnerów Plebiscytu i/lub Festiwalu,
  d)
  w publikacjach i na stronach internetowych mediów/patronów medialnych Festiwalu,
  e)
  na kontach Organizatora w portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn),
  f)
  w newsletterach Organizatora skierowanych do bazy subskrybentów i dziennikarzy.

 

VII. LICENCJE

 1. Producent/uprawniony reprezentant udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej do korzystania z przekazanej dokumentacji produktu/kolekcji produktów (opisów, zdjęć i in.) poprzez prezentację  w czasie trwania Festiwalu, a także innych wystaw, pokazów, przeglądów w miejscach i w czasie wskazanym przez Organizatora, będących realizacjami Organizatora bądź współpracami. 

 2. Producent/uprawniony reprezentant wyraża zgodę na korzystanie przez Organizatora  z dokumentacji fotograficznej, filmowej, wideo lub utrwalonej w technice cyfrowej, przedstawiającej zgłoszenie/a do Plebiscytu, wykonanej przez Organizatora lub na zlecenie Organizatora w czasie Wystawy podczas Festiwalu. W szczególności, chociaż niewyłącznie, Organizator ma nieograniczone prawo rozpowszechniania i publikowania materiałów bądź ich części w mediach, internecie, książkach, opracowaniach, antologiach, pracach zbiorowych, audycjach telewizyjnych, filmach, sieciach przekazu elektronicznego, technologiach mobilnych we wszelkiej formie. 

 3. Producent/uprawniony reprezentant udziela również zgody na dalsze przekazywanie licencji na potrzeby wszelkich mediów publikujących artykuły dotyczące Festiwalu, Organizatora, Plebiscytu bądź Wystawy w zakresie związanym z działaniami promocyjnymi Organizatora lub partnerów Festiwalu, Organizatora, Plebiscytu czy Wystawy. 

 4. Licencje opisane powyżej udzielone zostają nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych na czas nieokreślony. 

 5. Licencje udzielone zostają na następujących polach eksploatacji:
  a) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą,
  b)
  wprowadzanie do pamięci komputera i rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w szczególności w sieci Internet, w jakiejkolwiek formie technicznej,
  c)
  wykorzystywanie w całości lub we fragmentach do celów promocyjnych i reklamowych w formie ulotek, kartek pocztowych, katalogów, programów, zaproszeń, plakatów, billboardów, citylightów, CD, DVD, wideo,
  d)
  wykorzystywania w dowolnej formie w środkach masowego przekazu. 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłączną podstawę regulującą Plebiscyt stanowi niniejszy Regulamin, który jednocześnie jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu. 

 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanego wyróżnienia oraz do cofnięcia zgody na posługiwanie się znakiem jakości must have, w przypadku gdy Rada Ekspertów uzna większością głosów, iż wyróżniony produkt przestał spełniać standardy Plebiscytu. 

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu funkcjonowania Plebiscytu oraz zakończenia jego prowadzenia w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej (www.lodzdesign.com).